Nama Praktek RS
Dr Siti Istiqomah Khamsiyati, Sp.S.
Prof.DR.Dr. Suharyo Hadisaputro, Sp.PD.KPTI,FINASIM
dr. I NYOMAN GUNAWAN
Dr. YUSHARTONO
Dr Siska Sindhuatmadja